Jsme TOSCOOL

Organizace TOSCOOL  byla založena s cílem podporovat a realizovat jazykové vzdělávání – přípravu na standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, podporovat dvojjazyčné vzdělávání a organizovat další výchovné a kulturní aktivity dětí včetně příměstských táborů.

Poskytujeme výuku anglického jazyka s cílem zajistit kontinuitu cizojazyčného vzdělávání a efektivitu výuky prvního cizího jazyka od první třídy napříč všemi stupni základního vzdělávání. Organizujeme vzdělávací aktivity pro děti, rodiče i pedagogické pracovníky. Máme již jedenáctiletou zkušenost s intenzivní výukou anglického jazyka a s realizací mezinárodních jazykových zkoušek a rádi se o svoje zkušenosti podělíme s dalšími vzdělávacími institucemi.

Podařilo se nám vytvořit koncepty učebních plánů a strategií pro výuku cizího jazyka včetně vytvoření vlastního kurikula a plánu výuky. Propojili jsme výuku prvního cizího jazyka s výukou odborných předmětů v cizím jazyce s cílem dosažení takových jazykových dovedností od počáteční rané fáze, které díky kvalitnímu jazykovému i pedagogickému vedení, pravidelnosti a výši hodinové dotace pro výuku, umožňují dosažení potřebné jazykové úrovně. Takové úrovně, kterou vyžadují standardizované jazykové zkoušky dle MŠMT ČR, které jsou považovány za prokázání úrovně znalosti cizího jazyka požadovaného pro případné studium na místní základní mezinárodní škole, nebo na jakékoliv základní škole v zahraničí i pro získání pracovního místa.

(Alternative Text) alternativní text - ukázka

Nejen školou živ je člověk...

Organizujeme kroužky anglického jazyka pro ostatní zájemce, připravujeme anglické tábory a různé programy pro budoucí prvňáky, starší děti i studenty osmiletých gymnázií, nabízíme i sobotní výlety a exkurze. Vždy dáváme dětem prostor projevit se a uplatnit svou vlastní tvořivost v rámci různých aktivit a klub

img-row-041

TOSCOOL tým

Tým TOSCOOL tvoří na tři desítky pedagogických pracovníků, učitelů – rodilých mluvčí, metodiků, zkoušejících lektorů, dětských psychologů a externích odborníků, kteří navrhli, oponovali, spoluvytvářeli a nadále rozvíjejí program obsahově a jazykově integrovaného vyučování cizího jazyka tak, aby v každém okamžiku byla zajištěna potřebná úroveň znalosti cizího jazyka, která je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování standardizovaných mezinárodních jazykových zkoušek akreditovaných MŠMT.

t-16

Naši učitelé

Lektorský tým TOSCOOL tvoří plně aprobovaní zahraniční pedagogové – rodilí mluvčí/učitelé a specialisté na přípravu na standardizované mezinárodní jazykové zkoušky.

TOSCOOL tým

Jana Blažíčková

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti má na starosti strategický rozvoj,
PR a doplňkové vzdělávací aktivity.

jana blazickova fb pic

Ivana Kodl

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti; věnuje se komunikaci s rodiči,
smluvním vztahům a ekonomické oblasti TOSCOOL.

.

Iva Kodl pic

Gabriela Brummelová

Je hlavním architektem anglického jazykového
programu TOSCOOL, věnuje se náboru a tréninku nových anglických učitelů.

Gabriela Brummelová

Dovolte nám představit vybrané učitele našeho programu

TOSCOOL: dobrý nápad se skvělými výsledky

Program vznikl na základě poptávky po moderní, a přitom pro děti nejpřirozenější výuce anglického jazyka. Jazykový program TOSCOOL nabízí rodičům výuku anglického jazyka od základní školy. Cílem programu je dobrá znalost anglického jazyka, ověřená v každém ročníku standardizovanou jazykovou zkouškou dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, která je považována za prokázání úrovně znalosti cizího jazyka v příslušném ročníku. Požadované znalosti si děti osvojují a ukotvují díky sérii speciálně vytvořených předmětů, které jsou rozděleny do dvou skupin na jazykové předměty a na nejazykové oborové předměty, jejichž vzdělávací obsah umožňuje přirozenou výuku jazyka, blížící se typu a plánu výuky mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Děti jsou do programu v I. třídě přijímány bez nutnosti předchozí znalosti anglického jazyka.

Vytvořili jsme unikátní výukovou metodu, plán výuky s vysokou hodinovou dotací a série speciálně vytvořených jazykových a nejazykových oborových anglických předmětů společně s výukou v anglickém jazyce vyučovaných předmětů. Poskytujeme školám poradenství při zavedení bilingvní výuky, zajišťujeme kvalifikované pedagogy – rodilé mluvčí, školíme pedagogy, vyvíjíme a realizujeme vlastní metodiku výuky.  Spolupracujeme úzce s rodiči před nástupem do školy, během školní docházky i pří výběru dalších škol a přípravě na přijímací řízení na osmiletá gymnázia. Nově též poskytujeme program TOSCOOL i pro žáky II. stupně. Úspěšné absolvování v projektu TOSCOOL otevírá šikovným dětem možnost dalšího studia nejen v českém, ale i v anglickém prostředí.

Zaujal vás program TOSCOOL? Chtěli byste ho ve Vaší škole? Kontaktujte nás!

0
Počet žáků, kteří se účastnili a účastní programu TOSCOOL a zkoušek
0
+
Počet žáků, kteří úspěšně postoupili na osmiletá gymnasia
0
+
Kolik jsme uspořádali akcí a aktivit pro děti a rodiče
0
+
Kolik učitelů, asistentů a pedagogů se věnuje vašim dětem v programu TOSCOOL

Mezinárodní jazykové zkoušky

Obsah

Obsah vzdělávacího programu TOSCOOL má komplexní charakter a je rozdělen dle požadavků standardizovaných mezinárodních zkoušek do čtyř částí: komunikační, slohové, jazykové, literární a oborové výchovy. Ve výuce se pak vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná v sérii jazykových a nejazykových oborových předmětů. Výuka se zaměřuje na všechny jazykové roviny – morfologické, syntaktické, lexikální a funkční.

Trénink

Děti se učí vnímat a postupně si osvojovat anglický jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Žáci si získávají sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Učí se individuálně prožívat vlastní čtenářské zážitky. Aktivně trénují jazykové dovednosti, správnou výslovnost, porozumění mluvenému a psanému textu a rozvíjí si čtenářské dovednosti.

Vedení

Děti jsou odborně vedeny na úrovni anglické morfologie a syntaxe, kdy obě roviny jsou pečlivě rozpracované v učebnicích English World pro první až pátý ročník nakladatelství Macmillan. Jednotlivé lekce obsahují cvičení ve formátu příslušné standardizované mezinárodní zkoušky, mají stejnou obtížnost, formát i grafickou úpravu. Děti také pracují se vzorovými testy. Součástí učebnice jsou i vizuální podněty (obrázky), které jsou využívány při ústní části zkoušky.

Ověření

Jazykové znalosti a dovednosti jsou v každém ročníku ověřovány standardizovanou mezinárodní MOCK jazykovou zkouškou – LanguageCert, TOEFL nebo Cambridge English. Získání neoficiálního osvědčení o dosažené jazykové úrovni v patřičném ročníku poskytuje rodičům informace o tom, jakých výsledků žák na konci každého ročníku primárního vzdělávání dosáhl.

Rozsah výuky pro jednotlivé ročníky

Obsah jazykového vzdělávacího programu TOSCOOL

Jazykové předměty:

SHOW AND TELL

Komunikační výchova

SHOW AND TELL – výuka počátečního kultivovaného mluvení, aktivního se zapojení do jednoduchých rozhovorů, psaní a čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti, která učiteli nabízí komplexní systém monitorování, hodnocení a strategie nutné k porozumění jednoduchého textu a rozhovoru. Seznámení se a nácvik slovní zásoby konkrétního tematického okruhu. Tematické okruhy a vizuální podněty odpovídají požadavkům ústní a poslechové zkoušky. Předmět se během školního roku, v době kdy žáci začínají s prvním čtením, mění na Reading and Talking. Žáci si osvojují spisovnou mluvenou podobu anglického jazyka. Učí se rozhodovat se na základě slyšeného nebo psaného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím.

 

READING & TALKING

Literární a slohová výchova

READING AND TALKING – rozvoj správného vnímání a chápání různých jazykových sdělení, raného čtení s porozuměním a čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářské dílny, kde žáci pravidelně čtou souvislé beletristické a naučné texty. Čtenářská dílna učiteli nabízí činnosti s tvořivými výstupy, komplexní systém monitorování, hodnocení a strategií nutných k porozumění textu a jeho následné interpretaci. Žáci pracují s knihami např. Oxford Reading Tree, které představují série knížek, rozdělených do čtenářských úrovní (the Reading spectrum), na níž jsou studenti schopni číst knihu samostatně. Starší žáci pak používají tzv. Full story books, ze kterých si již sami vybírají vhodné a přitažlivé příběhy. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Děti se učí přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Důraz je kladen i na přehledné a srozumitelné vyjadřování, rozlišování fakt a názorů, jejich role v celkovém kontextu textu, identifikace autorova názoru, usuzování a dedukce. Tyto strategie pak děti uplatňují při vypracovávání pokynů písemné části standardizované zkoušky.

 

ENGLISH CLUB AND PROJECTS

Jazyková, slohová, literární a komunikační výchova

ENGLISH CLUB AND PROJECTS – podpora všech jazykových dovedností, předem promyšlený systém činností, které využívají metody názorně demonstrační (přímý styk s pozorovanou skutečností, obohacování představy, konkretizace abstraktního systému pojmů). Žák prozkoumává a poznává děje ve fiktivních situacích prostřednictvím hry a zpracovaných projektů. V hodinách je také vyhrazen prostor pro zpracování celoročního jazykového projektu a série na sebe navazujících hodin EOS (English Ongoing Series), kde žáci nabývají vědomostí o kultuře, zvycích, tradicích, historických událostí a reáliích anglicky mluvících zemí.

 

WRITER'S WORKSHOP

Slohová výchova

WRITER´ S WORKSHOP – rozvoj základních návyků spojených s psaním, tvůrčího psaní a ukotvení gramatických znalostí v různých stylech psaného projevu (věcná i formálně správná jednoduchá sdělení). Náplň předmětu úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty a s každodenním životem. Žáci se učí formulovat srozumitelné a vhodně dlouhé věty, vyjadřovat vlastní myšlenky a popisovat události v logickém sledu. Dbáme na vlastní kontrolu písemného projevu. Tvůrčí psaní rozvíjí myšlení, aktivní slovní zásobu a cit pro jazyk. Žáci se učí rozlišovat podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenávají. Schopnosti číst, psát a porozumět textům různého typu a stylu jsou základním předpokladem ke zpracování písemné části zkoušky.

 

ENGLISH

Jazyková a komunikační výchova

ENGLISH – podpora jazykových a komunikačních dovedností. Dbáme na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání, ukotvování slovní zásoby tematických okruhů. Schopnost jasně a srozumitelně se vyjádřit je naprosto klíčové, zároveň si žáci rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Žák má příležitost být aktivní a něco sám vytvořit. Série mini rolí (konkrétní příběh/situace z učebnice English World) pomáhá dětem interaktivní formou upevňovat slovní zásobu a nacvičovat porozumění mluvenému projevu či zvukové nahrávce. Učitelé používají osvědčené postupy a metodiku mezinárodních testů při rozvoji, trénování a zdokonalování schopnosti žáků recipovat (poslouchat a porozumět) mluvené texty.

 

SPEAKING & LISTENING

Rozvoj získaných znalostí angličtiny

SPEAKING & LISTENING – v hodinách jsou zařazeny vhodné techniky, které rozvíjí pozorné vnímání, naslouchání a vyjadřování se. Účelem tohoto předmětu je použití jazyka pro rozvíjení abstraktního myšlení a komunikace, kdy žákům ostatní rozumí, jsou schopni vést efektivní diskuzi a zřetelně formulovat své názory a argumenty.

Nejazykové oborové předměty:

SCIENCE

Oborová čtenářská gramotnost

SCIENCE – intenzifikace rozvoje slovní zásoby nutné k porozumění, zpracování a vytváření odborných textů. Jednoduché, přiměřeně náročné a uvážlivě zaměřené činnosti na čtení a psaní odborných textů. Děti si trénují především “skimming” (rychlé čtení, při němž hledáme hlavní myšlenky textu a zaměřujeme se přitom často především na jeho úvodní a závěrečnou část) a “scanning” (rychlé čtení, při němž v textu hledáme konkrétní údaje a podrobnosti, klíčová slova nebo fráze). Slovní zásoba a gramatika se vyučují v kontextu tak, aby děti měly spoustu příležitostí použít to, co se právě naučily za účelem komunikace. Učitelé zařazují do výuky zábavné, zajímavé a různorodé činnosti a komunikační aktivity, aby se žáci mohli učit všemi smysly a nenudili se. Během hodin Science je žákům umožněno objevovat a zkoumat.

 

MATLOG

Oborová čtenářská gramotnost

MATLOG – tento nejazykový předmět je využíván k rozvoji slovní zásoby, na kterou v běžných jazykových hodinách nezbývá čas. Jedná se zejména o slovní druhy – předložky, příslovce, vybraná slovesa, přídavná jména a podstatná jména.

 

CIVICS

Řízená debata

CIVICS – Formou debaty žáci trénují své vyjadřovací schopnosti, logické uvažování a argumentaci (správné rozeznání a adekvátní reagování například na logické klamy), schopnost práce s informacemi (při přípravě argumentačních linií a vyhledávání důkazů). Stejně tak se učí odstupu a nezaujatému pohledu na problémy. Debatní okruhy jsou vybrány z oborového předmětu historie, zeměpis a ze společenských věd. Nabyté dovednosti studenti uplatní u ústní části jazykové zkoušky.

 

PROGRAM TOSCOOL PRO DĚTI I. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Program navazuje na bilingvní výuku na základní škole, kde jsou děti zpravidla vyučovány v českém i anglickém jazyce v těchto předmětech: matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Nevyžaduje předchozí znalost anglického jazyka a umožňuje kvalitní intenzivní přípravu na úspěšné zvládnutí jazykových znalostí a dovedností od úrovně A1 (výstup 1. ročníku), A2 (výstup 2. a 3. ročníku), do B1 (výstup 4. a 5. ročníku) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky sekundárního vzdělávání. Program je poskytován v našich partnerských školách.

Doporučujeme, aby rodiče zvážili, zda je program pro jejich děti vhodný a konzultovali svá rozhodnutí s odborným diagnostickým pracovištěm. Skutečná bilingvní výuka doplněná programem TOSCOOL je pro děti, ale i jejich rodiče obecně náročnější.

Cena vzdělávacího programu ve školním roce 2024/2025 je pro I. ročník 90.000 Kč a v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, didaktické pomůcky, knihy, pracovní listy a sešity, testy a další.

PROGRAM TOSCOOL PRO DĚTI II. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Program navazuje na předchozí znalosti dětí z I. stupně a vyžaduje znalost anglického jazyka zhruba na úrovni B1.

Je rozšiřujícím programem pro žáky specializované třídy s metodou CLIL “Content and Language Integrated Learning”, který je založen na modelu výuky, při němž se vybrané předměty: dějepis, zeměpis, informační a komunikační technologie, výchova k občanství, výchova ke zdraví, člověk a svět práce, vyučují v českém a anglickém jazyce. Program probíhá v 6. – 8. třídě a je ukončen mezinárodní jazykovou zkouškou zpravidla na úrovni B2.

Program je poskytován v ZŠ Věry Čáslavské na Petřinách.

Cena vzdělávacího programu ve školním roce 2024/2025 je pro 6. ročník 68.000 Kč za školní rok a v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, didaktické pomůcky, knihy, pracovní listy a sešity, testy a další.

Jak to vidí studenti a rodiče studentů, účastnících se programu TOSCOOL?

Programem TOSCOOL prošly stovky dětí a desítky učitelů. Jak studenti, jejich rodiče i učitelé hodnotí náš program a jaké jsou jejich závěry či hodnocení?

 

Max / student

V Toscoolu bylo fajn, že angličtina byla přirozená součást školy, anglicky jsem se naučil mluvit, psát i číst bez velkého úsilí, určitě i tím, jak se anglicky učilo napříč všemi předměty.

Markéta / asistentka

Jako asistent pedagoga v bilingvní třídě mám možnost vidět každodenní pokrok, kterého naši žáci v anglickém jazyce dosahují. Všem dětem se snažím pomáhat individuálně tak, aby se zlepšovaly dle svých jazykových úrovní, což je možné hlavně díky sehrané spolupráci asistenta a rodilého mluvčího.

Veronika / rodič

Oceňuji výhodu českého prostředí základních škol se všemi jeho náležitostmi, úroveň angličtiny dětí ve třídě je srovnatelná s výukou mezinárodních škol.

Tobiáš / student

Toscool mi dal skvělé základy angličtiny, všeobecný přehled a známost záludností matematiky a češtiny. Jsem velice rád, že jsem mohl studovat v programu a myslím, že to je správná volba pro každé zvídavé dítě.

Aktuality TOSCOOL

Co nového se děje a co jsme pro naše studenty a rodiče připravili.

Zaujal vás náš program? Kontaktujte nás...

Komunikace s rodiči je integrální součástí našeho programu. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace o programu a jeho implementaci a “tvrdých” výsledcích, zavolejte nám nebo nám napište. Naše telefony, e-mailové adresy nebo odkaz na náš facebook najdete jen o malinko níže.

Komunikujeme rychle a rádi si v případě vašeho zájmu s vámi domluvíme schůzku.

Odeslat do TOSCOOL

Kde nás najdete

TOSCOOL, Na okraji 439/44b, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Zavolejte nám

+420 725 947 107

Napište nám

info@toscool.cz

Náš facebook

https://www.facebook.com/toscoolcz/

null

TOSCOOL Programme - English summary

About Us

We offer a comprehensive education beginning from a child’s earliest primary school years completed with an international Primary test in each grade certificated by the Czech Ministry of education youth and sports. The Primary tests are the first step on a student’s path to reaching their full potential at any of the local international or international primary school. The tests measure students’ English communication skills and progress in English classes and provide meaningful feedback about their abilities both to pupils and their parents.

We follow the National Curriculum of the Czech Republic your child is not required to have prior knowledge of English (age years 6) but is required to have prior knowledge of Czech. Our teachers are experienced and trained to help children of all language levels to access the curriculum and be confident and successful learners. We currently have primary certified and experienced teachers from around the world: Britain, Canada, and the United States. The qualifications for our teachers are at least as strict and stringent as those of private and/or international schools. In addition, we cooperate with external experts to offer professional development for our staff and other specialized classes for our students. Teachers also have a hands-on role in developing the curriculum of the TOSCOOL program, and as such as personally invested in it and especially qualified to deliver it to their students.

TOSCOOL has developed a unique curriculum and teaching methodology perfectly suited to the language educational program in a Czech public-school setting with the aim to pass the international primary test after completing each grade (1-5).

Apart from the provision of a high-quality ESL education during normal school hours, we organize extra English lessons, trips, camps and other activities for children outside of school hours as well as seminars for parents.

We also heavily invest in our human capital by providing further education for our teachers.

The TOSCOOL program began in response to a growing demand for modern ESL education with qualified native speaking teachers in public elementary schools in the Czech Republic.

TOSCOOL offers an enriching and supportive ESL educational environment for children whose parents are concerned with the quality of foreign language instruction from the lower primary school level.

We pride ourselves on meeting the needs of all learners, and with our integrative approach, even students entering the program with no previous experience with English quickly excel.

Children will receive instruction in English in all subject area classes to the extent required by the ESL curriculum.

Program

The TOSCOOL program provides for the development of a solid English language foundation which leads to true fluency. Receiving instruction and demonstrating understanding across subject areas in both Czech and English enables our students to thrive in both languages.

Our students do not simply learn English, they learn in English from experienced educators, which yields remarkable results.

TOSCOOL also uses a project-based learning approach to give students an opportunity to practice their interpersonal skills and foster group cooperation while applying their understanding of a topic.

TOSCOOL students explore the boundaries of their own responsibility and discover how to actively manage their behavior. They will not only learn and apply academic knowledge but will also improve interpersonal communication skills and learning strategies which will help them thrive both within and outside of the classroom.

The TOSCOOL program approaches children’s development in a holistic manner. Social development is emphasized during afternoon additional classes in which social and moral growth are addressed as a significant area of education. Children cultivate not only their creativity, literacy and rhetorical skills but also ethics and etiquette. Consequently, as the students’ own personality traits gradually emerge, they gain an acceptance of others and learn empathy.

Since children spend more time in school daily than their peers in the public school who are not enrolled in the TOSCOOL program, they are engaged in relaxation exercises and healthy physical activities during the day. In addition, children are offered various activities to unwind and restore their focus and energy for the longer day.

Curricular Materials and Cost

Our core English curriculum is the English World textbook series for grades one through five. This program thoroughly explains English language grammar, morphology and syntax in a way that is designed for non-native speakers. We also use supplementary materials for English instruction in other non-language subject areas, such as science and math.

We also offer an extremely extensive library of levelled reading books from both Oxford and Usborne publishing houses. These book series include many classics of English literature, as well as non-fiction collections about significant historical events from English-speaking countries. Exposure to this kind of literature deepens our students’ cultural and historical knowledge. Original TOSCOOL curricular materials developed by our staff are also used, in concert with other external resources.

During lessons modern methods and resources are used. Amongst other technological resources such as interactive boards, TOSCOOL classes use iPads, making regular use of academic applications such as Seesaw. Children are taught to create and experiment with mental maps which help them to learn more efficiently and to cultivate logical thinking. Working with iPads during class has also been proven as a useful way to improve fine motor skills, and are a valuable classroom tool for completing projects and conducting research.

The price of the educational program is set to 90,000 CZK per school year. This price includes all textbooks, educational tools, exercise books, notebooks, tests, quizzes and other equipment necessary.

ESL learning is generally more demanding but is also extremely rewarding not only for children but also for their parents. Therefore, we strongly recommend that parents thoroughly consider applying for the program on behalf of their children. The TOSCOOL program affords students a truly unique education. We enable our students to enjoy all the benefits of the quality of English language instruction, all for a very accessible cost.

Successful completion of the TOSCOOL primary school program opens door for further studies not only in the Czech Republic but also in any fully English learning environment.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost TOSCOOL EDUCATION s.r.o., IČ: 056 51 158, se sídlem Na okraji 439/44b, Praha 6, Veleslavín, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 267449, tel.: 222 263 893, e-mail: info@toscool.cz, která je pro účely zpracování osobních údajů společným správcem osobních údajů spolu se společností TOSCOOL EDUCLUB s.r.o., se sídlem Na okraji 439/4b, Praha 6, Veleslavín, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 293271, tel.: 222 263 893, e-mail: info@toscool.cz a PROEDUCATION, z.s., se sídlem Na Okraji 439/44b, Praha 6, Veleslavín, PSČ 162 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L  23872, tel.: 222 263 893, e-mail: info@proeducation.cz (dále společně jen „TOSCOOL“), zpracovává a chrání Vaše osobní údaje, které získá v souvislosti s realizací zajištění jazykového vzdělávacího programu TOSCOOL pro děti s bilingvní výukou (případně jiným kontaktováním TOSCOOL ohledně zájmu dítěte o účast v jazykovém vzdělávacím programu TOSCOOL pro děti s bilingvní výukou a získání informací o vzdělávacím programu (dále jen „Vzdělávací program“).

TOSCOOL se jako správce osobních údajů zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů a údajů Vašich dětí. Veškeré Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

TOSCOOL je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na webové stránce www.toscool.cz

Všechny Vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

V souladu s Nařízením Vám poskytujeme níže uvedené informace:

Kontaktní údaje správce TOSCOOL: poštovní adresa: Na okraji 439/44b, Praha 6, Veleslavín, PSČ 162 00, email: info@toscool.cz tel.č. 222 263 893.

Kontaktní údaje správce PROEDUCATION, z.s.: poštovní adresa: Na okraji 439/44b, Praha 6, Veleslavín, PSČ 162 00, email: info@proeducation.cz,  tel.č. 222 263 893.

Účel zpracování osobních údajů:

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje a identifikační údaje Vašeho dítěte zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění Smlouvy o zajištění jazykového vzdělávacího programu TOSCOOL pro děti s bilingvní výukou;
 • V případě, existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o vzdělávacích produktech a službách či za účelem informování veřejnosti;
 • Máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme fotografie/videozáznamy Vašeho dítěte pořízené při realizaci Vzdělávacího programu a doprovodných akcí, záznamů jeho vystoupení, prací, vytvořených v rámci Vzdělávacího programu k informování veřejnosti o Vzdělávacím programu na webových stránkách www.toscool.cz a profilu Vzdělávacího programu v sociální síti Facebook.

Údaje, které zpracováváme, zahrnují:

 • Vaše jméno/příjmení
 • jméno/příjmení a rodné číslo Vašeho dítěte
 • Vaše adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 • adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa Vašeho dítěte
 • Vaše emailová adresa/telefonní číslo
 • fotografie/videozáznamy Vašeho dítěte pořízené při realizaci Vzdělávacího programu a doprovodných akcí, záznamů jeho vystoupení, prací, vytvořených v rámci Vzdělávacího programu. Dítě nebude na fotografiích a popiskách k nim označeno jménem a příjmením.

Obecně platí, že TOSCOOL shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí mohou být případně zpřístupněny dalším subjektům podílejícím se na zajištění realizace Vzdělávacího programu, pro účely zefektivnění výuky v rámci Vzdělávacího programu. Seznam těchto subjektů je dostupný na vyžádání u správce.

Zpracování je prováděno převážně v sídle TOSCOOL. Ke zpracování dochází převážně manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, popřípadě i prostřednictvím výpočetní techniky.

Nebude docházet k předávání Vašich osobních údajů ani osobních údajů Vašich dětí do zahraničí.

Přímý marketing

Pokud si přejete dostávat od nás sdělení spojená se Vzdělávacím programem i po skončení účasti Vašeho dítěte ve Vzdělávacím programu, budeme od vás potřebovat Vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním těchto sdělení. Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám. Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a Vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat. Odvolání může být provedeno pomocí odkazu v konkrétním obchodním sdělení nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené v obchodním sdělení nebo níže v tomto dokumentu.

Doba uložení osobních údajů:

TOSCOOL uloží Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí nejdéle na dobu účasti Vašeho dítěte ve Vzdělávacím programu. Případně, udělíte-li nám svůj souhlas se zasíláním sdělení spojených se Vzdělávacím programem i pro dobu po skončení účasti Vašeho dítěte ve Vzdělávacím programu, budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, do odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let od udělení souhlasu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:

1/ Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely účasti Vaše dítěte ve Vzdělávacím programu. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email TOSCOOL uvedený výše.

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Berete na vědomí, že proto, abychom mohli zajistit účast Vašeho dítěte ve Vzdělávacím programu, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a platební osobní údaje a identifikační a kontaktní údaje Vašeho dítěte. Odvoláním Vašeho souhlasu nebudeme moci účast Vašeho dítěte ve Vzdělávacím programu zajistit.

2/ Právu přístupu ke svým osobním údajům

3/ Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že TOSCOOL nebo jí pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů/osobních údajů Vašeho dítěte, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života/Vašeho dítěte nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje/osobní údaje Vašeho dítěte nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

4/ Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud:

 • Vaše osobní údaje/Vašeho dítěte již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
 • Vaše osobní údaje/Vašeho dítěte byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5/ Právu na omezení zpracování

Máte právo na to, aby TOSCOOL omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TOSCOOL mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 • TOSCOOL již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6/ Právu na přenositelnost údajů

Máte právo, aby TOSCOOL předala Vaše osobní údaje/Vašeho dítěte zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce TOSCOOL na poštovní adrese Na okraji 439/44b, Veleslavín, 162 00, Praha 6, email: info@toscool.cz; tel. č. 222 263 893

Právo podat stížnost

Na postup TOSCOOL jakožto správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů/osobních údajů Vašeho dítěte nás můžete kontaktovat písemně na: info@toscool.cz