Jsme TOSCOOL

Organizace TOSCOOL  byla založena s cílem podporovat a realizovat  jazykové vzdělávání, zejména dvojjazyčné, přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky a další výchovné, kulturní  aktivity dětí včetně letních a příměstských táborů. Podporujeme přirozenou výuku anglického jazyka a dvojjazyčnou výuku na základních školách, organizujeme vzdělávací aktivity pro děti, rodiče i pedagogické pracovníky. Máme již devítiletou zkušenost s bilingvní výukou a rádi se o svoje zkušenosti podělíme s dalšími vzdělávacími institucemi.

 

(Alternative Text) alternativní text - ukázka

Nejen školou živ je člověk...

Organizujeme  kroužky anglického jazyka pro ostatní zájemce, připravujeme anglické tábory a různé programy pro budoucí prvňáky, starší děti i studenty osmiletých gymnázií, nabízíme i sobotní výlety a exkurze. Vždy dáváme dětem prostor projevit se a uplatnit svou vlastní tvořivost v rámci různých aktivit a klubů.

img-row-041

TOSCOOL tým

Tým TOSCOOL tvoří na tři desítky pedagogických pracovníků, učitelů – rodilých mluvčí, metodiků, dětských psychologů a externích odborníků, kteří navrhli, oponovali, spoluvytvářeli a nadále rozvíjejí program bilingvního a všestranného vzdělávání dětí  prvního stupně základní školy.

t-16

Naši učitelé

Lektorský  tým TOSCOOL tvoří plně aprobování zahraniční učitelé – rodilí mluvčí a specialisté na přípravu na zkoušky Cambridge ESOL (English for speakers of other languages).  Našimi pedagogy jsou rodilí mluvčí, promovaní pro výuku dětí na prvním stupni základní školy.

TOSCOOL tým

Jana Blažíčková

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti má na starosti strategický rozvoj,
PR a doplňkové vzdělávací aktivity.

jana blazickova fb pic

Ivana Kodl

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti; věnuje se komunikaci s rodiči,
smluvním vztahům a ekonomické oblasti TOSCOOL.

.

Iva Kodl pic

Gabriela Brummelová

Stála u zrodu dvojjazyčného vzdělávání, je hlavním metodikem anglického jazykového
programu TOSCOOL, věnuje se náboru a tréninku nových anglických učitelů.

Gabriela Brummelová

Dovolte nám představit vybrané učitele našeho programu

TOSCOOL: dobrý nápad se skvělými výsledky

Program vznikl na základě poptávky po moderní a přitom pro děti nejpřirozenější výuce anglického jazyka na běžných českých základních školách. TOSCOOL nabízí rodičům, kteří chtějí pro své děti kvalitní dvojjazyčné vzdělávání od základní školy program pro bilingvní výuku, jehož cílem je dobrá znalost anglického jazyka, ověřená mezinárodními zkouškami. Děti se nejenom učí anglicky, ale jsou přímo  v angličtině vyučovány. Jazyk tedy přirozeně nevnímají jako cizí, ale jako druhý.

Děti jsou do bilingvních tříd přijímány bez nutnosti znalosti anglického jazyka, nicméně od začátku školního roku se žák účastní výuky všech předmětů (matematika, prvouka, výchovy) v anglickém jazyce, a to v požadovaném rozsahu školníh osnov. Pro dosažení dobrého výsledku slouží série na sebe navazujících a v angličtině vyučovaných předmětů, které dětem slouží k postupnému získávání, ale i aktivnímu používání slovní zásoby. To vše zahrnuje  odpolední  Program TOSCOOL.

Děti pracují s řadou Oxford Reading Tree, která od první třídy podporuje trénink jazykových schopností, správnou výslovnost a rozvíjí čtenářské dovednosti. Řada knih Oxford Traditional Tales seznamuje žáky s klasickými příběhy z anglosaského prostředí. Děti jsou odborně vedeny na úrovni anglické morfologie a syntaxe, kdy obě noviny jsou pečlivě rozpracované v učebnicích English World pro první až pátý ročník nakladatelství Macmillan.

Podnikáte ve školství? Zaujal vás program TOSCOOL? Vidíte příležitost jej aplikovat? Kontaktujte nás!

0
Počet žáků, kteří se účastnili a účastní programu TOSCOOL a zkoušek CEYL
0
+
Počet žáků, kteří úspěšně postoupili na osmiletá gymnasia
0
Kolik jsme uspořádali akcí a aktivit pro děti a rodiče (viz také kapitola kroužky a tábory)
0
+
Kolik učitelů, asistentů a pedagogů se věnuje vašim dětem v programu TOSCOOL

Rozsah výuky pro jednotlivé ročníky ZŠ

tabulka casove dotace TOSCOOL draft

K rozsahu výuky v jednotlivých ročnících připočítáváme ještě nepovinné konzultace,
které dle doporučení učitele reflektují individuální potřeby dětí
a aktuální výsledky práce ve škole.

Obsah jazykového vzdělávacího programu TOSCOOL

MATLOG

podpůrná hodina k rozvoji matematiky

AJ – MATLOG – podpůrná hodina, která slouží k rozvoji a ukotvení obsahové náplně dopoledního předmětu matematika, procvičení a zdokonalení potřebné slovní zásoby, prověřování vědomostí, dovedností i návyků nabytých během dopoledních hodin matematiky, prostor pro netradiční náměty, rozvoj logického a kombinatorického myšlení, podpora pro vnímání prostorových vztahů a souvislostí matematiky s běžným životem.

SHOW AND TELL

metodická výuka čtení a gramotnosti

AJ – SHOW AND TELL – výuka počátečního čtení a psaní metodikou Starfall, rozvoj čtenářské gramotnosti metodikou Daily 5 – pět originálních postupů (Read to Self, Work on Writing, Read to Someone, Listen to Reading and Word Work) a The Cafe System, který učiteli nabízí komplexní systém monitorování, hodnocení a strategie nutné k porozumění textu a jeho následné interpretaci. Předmět se během školního roku, v době kdy žáci začnou prvně číst mění na Reading and Talking.

READING & TALKING

dílenský rozvoj čtenářské gramotnosti

AJ – READING AND TALKING – rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí čtenářské dílny, kde žáci pravidelně čtou souvislé beletristické a naučné texty metodikou Daily 5 – pět originálních postupů (Read to Self, Work on Writing, Read to Someone,  Listen to Reading and Word Work) a The Cafe System, který učiteli nabízí komplexní systém monitorování, hodnocení a strategií nutných k porozumění textu a jeho následné interpretaci, propracované činnosti s tvořivými výstupy. Žáci pracují s knihami např. Oxford Reading Tree, které představují série knížek, rozdělených do čtenářských úrovní (the Reading spectrum), na níž jsou studenti schopni číst knihu samostatně. Starší žáci pak používají tzv.Full story books, ze kterých si již sami vybírají vhodné a přitažlivé příběhy.

WRITER'S WORKSHOP

rozvoj tvůrčího psaní v různých stylech

AJ – WRITER´ S WORKSHOP – rozvoj tvůrčího psaní a ukotvení gramatických znalostí v různých stylech psaného projevu. Náplň předmětu úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty a s každodenním životem. Žáci se učí formulovat srozumitelné a vhodně dlouhé věty, vyjadřovat vlastní myšlenky a popisovat události v logickém sledu. Tvůrčí psaní rozvíjí myšlení, aktivní slovní zásobu a cit pro jazyk.

ACTIVE ENGLISH

podpora jazykových dovedností

AJ – ACTIVE ENGLISH – podpora jazykových dovedností získaných během dopolední výuky na hodinách anglického jazyka, rozvoj komunikačních schopností a slovní zásoby pro všechny vyučované předměty. Schopnost jasně se vyjádřit a komunikovat je naprosto klíčová, zároveň si žáci rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Žák má příležitost být aktivní a něco sám vytvořit. Série mini rolí (konkrétní příběh/situace z učebnice English World nebo Starfall) pomáhá dětem interaktivní formou upevňovat slovní zásobu a nacvičovat porozumění mluvenému projevu či zvukové nahrávce. Učitelé používají osvědčené postupy při rozvoji, trénování a zdokonalování schopnosti žáků recipovat (poslouchat a porozumět) mluvené texty.

SCIENCE

rozvoj dopoledního předmětu přírodověda

AJ – SCIENCE – rozvoj a ukotvení obsahové náplně dopoledního předmětu Přírodověda, procvičení a zdokonalení potřebné slovní zásoby, prověřování vědomostí, dovedností i návyků nabytých během dopoledních hodin formou propracovaných činností (experiment, projektové vyučování, práce v centrech). Osvojení si základů přírodovědných oborů.

ENGLISH CLUB AND PROJECTS

prozkoumávání a poznávání dějů ve fiktivních situacích

AJ – ENGLISH CLUB AND PROJECTS – podpora jazykových dovedností získaných během dopolední výuky, předem promyšlený systém činností, které využívají metody názorně demonstrační (přímý styk s pozorovanou skutečností, obohacování představy, konkretizace abstraktního systému pojmů). Žák prozkoumává a poznává děje ve fiktivních situacích prostřednictvím hry a zpracovaných projektů. V hodinách je také vyhrazen prostor pro zpracování celoročního projektu a série na sebe navazujících hodin EOS (English Ongoing Series), kde žáci nabývají vědomostí o kultuře, zvycích, tradicích, historických událostí a reáliích anglicky mluvících zemí.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

zpracování různých témat zábavnou formou

ČJ – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ – v hodinách zábavnou formou detailně zpracováváme různá témata, jako například třídní pravidla – spolupráci, soudržnost třídy, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, kamarádství, očekávání a mnohá další.

VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED

prohlubování znalostí a budování povědomí o aktuálním dění

ČJ – VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED – prohlubuje přírodovědné, zeměpisné  a především  historické znalosti a rozšiřuje povědomí o aktuálním dění také s ohledem na požadavky přijímacích řízení na gymnázia.

Jak to děláme a jaké jsou naše priority?

1.

Dlouhodobost

Ve výuce využíváme vlastní TOSCOOL materiály a moderní metody a nástroje (RAZ KIDS – program pro rozvoj čtení). V průběhu pětiletého programu jsou děti připravovány k mezinárodním zkouškám Young Learners, KET (Key English Test) a v závěru programu i ke zkoušce PET (Preliminary English Test). Program TOSCOOL rozvíjí děti celostně, poskytuje jim nadstandartní kulturně historický a všeobecný rozhled.

2.

Sociální rozvoj

Důraz je kladen také na sociální rozvoj, kterému je věnován speciální odpolední doplňkový program. Za nejdůležitější v tomto předmětu považujeme osobností, sociální a morální rozvoj dětí. Děti zde rozvíjejí nejen svou kreativitu a verbální projev, ale i etiku a etiketu. Ve výuce jsou používány moderní metody i nástroje, děti si zařazují mezi své pracovní činnosti v práci s iPady, které jsou pro ně vstupní bránou k mnoha výukovým aplikacím, zejména anglosaským.

3.

Škola hrou

Děti se učí vytvářet mentální mapy, díky nim se lépe učí a více si pamatují, pomáhají jim rozvíjet logické myšlení. Jak se ukázalo, využívání iPadů vede i k rozvíjení jemné motoriky. Děti tráví ve škole poněkud více času než jejich vrstevníci, a proto se věnují i takovým věcem, jako je relaxační cvičení a zdravý pohyb. Dětem jsou ve třídách nabízeny vhodné aktivity, například hry z edice Smart game a Think fun.

4.

Rozhodnutí rodičů

Doporučujeme, aby rodiče zvážili, zda je program pro jejich děti vhodný a konzultovali svá rozhodnutí s odborným diagnostickým pracovištěm. Skutečná bilingvní výuka je pro děti, ale i jejich rodiče, obecně náročnější. Úspěšné absolvování prvního stupně v projektu TOSCOOL ověřené certifikovanými zkouškami anglického jazyka otevírá šikovným dětem možnost dalšího studia nejen v českém, ale i v anglickém prostředí. Cena vzdělávacího programu je 70.000 Kč za školní rok a v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, didaktické pomůcky, knihy, pracovní listy a sešity, testy a další.

Jak to vidí studenti a rodiče studentů, účastnících se programu TOSCOOL?

Programem TOSCOOL prošly stovky dětí a desítky učitelů. Jak studenti, jejich rodiče i učitelé hodnotí náš program a jaké jsou jejich závěry či hodnocení?

 

Max / student

V Toscoolu bylo fajn, že angličtina byla přirozená součást školy, anglicky jsem se naučil mluvit, psát i číst bez velkého úsilí, určitě i tím, jak se anglicky učilo napříč všemi předměty.

Markéta / asistentka

Jako asistent pedagoga v bilingvní třídě mám možnost vidět každodenní pokrok, kterého naši žáci v anglickém jazyce dosahují. Všem dětem se snažím pomáhat individuálně tak, aby se zlepšovaly dle svých jazykových úrovní, což je možné hlavně díky sehrané spolupráci asistenta a rodilého mluvčího.

Veronika / rodič

Oceňuji výhodu českého prostředí základních škol se všemi jeho náležitostmi, úroveň angličtiny dětí ve třídě je srovnatelná s výukou mezinárodních škol.

Tobiáš / student

Toscool mi dal skvělé základy angličtiny, všeobecný přehled a známost záludností matematiky a češtiny. Jsem velice rád, že jsem mohl studovat v programu a myslím, že to je správná volba pro každé zvídavé dítě.

Aktuality TOSCOOL

Projděte galerii, klikněte a podívejte se, jaké přednášky pro rodiče nebo víkendové výlety pro děti v nejbližší době připravujeme…

Naše kroužky a tábory jsou vedeny imperativem zaujmout a pobavit.

Doslova a vizuálně to vypadá takhle...

Muzea, botanické zahrady, ambasády, galerie, divoká i méně divoká příroda, skanzeny, kulturní památky, hrady a zámky, významné dny a památná místa… To vše jsou směry, kam se s dětmi v rámci programu TOSCOOL vydáváme. Z fotografií je patrné, že to děti i nás samotné dost baví….

Toscool Camp v šumavských Prášilech

Představte si krásné letní počasí, dokonalou přírodu v národním parku, milé učitele a asistenty, spokojené děti na táboře, smích, dobrodružství, poznávání. Takhle nějak jsme si to představovali i my. Tradici letních táborů na Šumavě v okolí Prášil a Srní jsme založili v roce 2015 a od té doby naši myšlenku společného vzdělávacího pobytu zdokonalujeme. Podívejte se…

Zaujal vás náš program? Kontaktujte nás...

Komunikace s rodiči je integrální součástí našeho programu. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace o programu a jeho implementaci a “tvrdých” výsledcích, zavolejte nám nebo nám napište. Naše telefony, e-mailové adresy nebo odkaz na náš facebook najdete jen o malinko níže.

Komunikujeme rychle a rádi si v případě vašeho zájmu s vámi domluvíme schůzku.

Odeslat do TOSCOOL

Kde nás najdete

TOSCOOL, Na okraji 439/44b, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Zavolejte nám

+420 222 263 893
+420 725 947 107

Napište nám

info@toscool.cz, provaznikova@toscool.cz

null

TOSCOOL Programme - English summary

About Us

We offer a comprehensive bilingual education beginning from a child’s earliest school years.

Our English language teaching staff consists of qualified and experienced educators from English speaking countries who work in daily cooperation with their Czech colleagues to plan and deliver truly integrated lessons.

TOSCOOL has also developed a unique curriculum and teaching methodology perfectly suited to a bilingual educational program in a Czech public-school setting.

Apart from the provision of a high-quality bilingual education during normal school hours, we organize extra English lessons, trips, camps and other activities for children outside of school hours as well as seminars for parents.

We also heavily invest in our human capital by providing further education for our teachers.

The TOSCOOL program began in response to a growing demand for modern English education with qualified native speaking teachers in public elementary schools in the Czech Republic.

TOSCOOL offers an enriching and supportive bilingual educational environment for children whose parents are concerned with the quality of foreign language instruction from the lower primary school level.

Basic knowledge of English language is not mandatory for acceptance into the bilingual program.

We pride ourselves on meeting the needs of all learners, and with our integrative approach, even students entering the program with no previous experience with English quickly excel.

Children will receive instruction in English in all subject area classes (with the exception of Czech language) to the extent required by the school’s curriculum.

Staff and Program

The TOSCOOL program provides for the development of a solid English language foundation which leads to true fluency. Receiving instruction and demonstrating understanding across subject areas in both Czech and English enables our students to thrive in both languages. Our students do not simply learn English, they learn in English from experienced educators, which yields remarkable results.

Our teachers are native English speakers who hold certified qualifications in education from their home countries, mostly at the primary level. The qualifications for our teachers are at least as strict and stringent as those of private and/or international schools. In addition, we cooperate with external experts to offer professional development for our staff and other specialized classes for our students. Teachers also have a hands-on role in developing the curriculum of the Toscool program, and as such as personally invested in it and especially qualified to deliver it to their students. TOSCOOL also uses a project-based learning approach to give students an opportunity to practice their interpersonal skills and foster group cooperation while applying their understanding of a topic.

TOSCOOL students explore the boundaries of their own responsibility and discover how to actively manage their behavior. They will not only learn and apply academic knowledge but will also improve interpersonal communication skills and learning strategies which will help them thrive both within and outside of the classroom. The TOSCOOL program approaches children’s development in a holistic manner. Social development is emphasized during afternoon additional classes in which social and moral growth are addressed as a significant area of education. Children cultivate not only their creativity and rhetorical skills but also ethics and etiquette. Consequently, as the students’ own personality traits gradually emerge, they gain an acceptance of others and learn empathy.

Since children spend more time in school daily than their peers in the public school who are not enrolled in the Toscool program, they are engaged in relaxation exercises and healthy physical activities during the day. In addition, children are offered various activities to unwind and restore their focus and energy for the longer day.

 

Curricular Materials and Cost

Our core English curriculum is the English World textbook series for grades one through five from Macmilllan Publishing. This program thoroughly explains English language grammar, morphology and syntax in a way that is designed for non-native speakers. We also use supplementary Macmillan materials for English instruction in other subject areas, such as science. We also offer an extremely extensive library of leveled reading books from both Oxford and Usborne publishing houses. These book series include many classics of English literature, as well as non-fiction collections about significant historical events from English-speaking countries. Exposure to this kind of literature deepens our students’ cultural and historical knowledge. Original TOSCOOL curricular materials developed by our staff are also used, in concert with other external resources such as Raz-Kids, a web-based platform for reading development and reading level assessment.

During lessons modern methods and resources are used. Amongst other technological resources such as interactive boards, Toscool classes use iPads, making regular use of academic applications such as Seesaw. Children are taught to create and experiment with mental maps which help them to learn more efficiently and to cultivate logical thinking. Working with iPads during class has also been proven as a useful way to improve fine motor skills, and are a valuable classroom tool for completing projects and conducting research.

The price of the educational program is set to 70,000 CZK per school year. This price includes all textbooks, educational tools, exercise books, notebooks, tests, quizzes and other equipment necessary.

Bilingual learning is generally more demanding but is also extremely rewarding not only for children but also for their parents. Therefore, we strongly recommend that parents thoroughly consider applying for the program on behalf of their children. The TOSCOOL program affords students a truly unique education. We enable our students to enjoy all the benefits of a Czech public-school education without sacrificing the quality of English language instruction, all for a very accessible cost.

Successful completion of the TOSCOOL primary school program opens door for further studies not only in the Czech Republic but also in any fully English learning environment.