Jsme TOSCOOL

Organizace TOSCOOL  byla založena s cílem podporovat a realizovat jazykové vzdělávání – přípravu na standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, podporovat dvojjazyčné vzdělávání a organizovat další výchovné a kulturní aktivity dětí včetně letních a příměstských táborů.

Poskytujeme výuku anglického jazyka s cílem zajistit kontinuitu cizojazyčného vzdělávání a efektivitu výuky prvního cizího jazyka od první třídy napříč všemi stupni základního vzdělávání. Organizujeme vzdělávací aktivity pro děti, rodiče i pedagogické pracovníky. Máme již devítiletou zkušenost s intenzivní výukou anglického jazyka a s realizací mezinárodních jazykových zkoušek a rádi se o svoje zkušenosti podělíme s dalšími vzdělávacími institucemi.

Podařilo se nám vytvořit koncepty učebních plánů a strategií pro výuku cizího jazyka včetně vytvoření vlastního kurikula a plánu výuky. Propojili jsme výuku prvního cizího jazyka s výukou odborných předmětů v cizím jazyce s cílem dosažení takových jazykových dovedností od počáteční rané fáze, které díky kvalitnímu jazykovému i pedagogickému vedení, pravidelnosti a výši hodinové dotace pro samotnou výuku, umožňují dosažení potřebné jazykové úrovně. Takové úrovně, kterou vyžadují standardizované jazykové zkoušky dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jsou považovány za prokázání úrovně znalosti cizího jazyka požadovaného pro případné studium na místní základní mezinárodní škole, nebo na jakékoliv základní škole v zahraničí i pro získání pracovního místa.

(Alternative Text) alternativní text - ukázka

Nejen školou živ je člověk...

Organizujeme kroužky anglického jazyka pro ostatní zájemce, připravujeme anglické tábory a různé programy pro budoucí prvňáky, starší děti i studenty osmiletých gymnázií, nabízíme i sobotní výlety a exkurze. Vždy dáváme dětem prostor projevit se a uplatnit svou vlastní tvořivost v rámci různých aktivit a klub

img-row-041

TOSCOOL tým

Tým TOSCOOL tvoří na tři desítky pedagogických pracovníků, učitelů – rodilých mluvčí, metodiků, zkoušejících lektorů, dětských psychologů a externích odborníků, kteří navrhli, oponovali, spoluvytvářeli a nadále rozvíjejí program obsahově a jazykově integrovaného vyučování cizího jazyka tak, aby v každém okamžiku byla zajištěna potřebná úroveň znalosti cizího jazyka, která je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování standardizovaných mezinárodních jazykových zkoušek akreditovaných MŠMT.

t-16

Naši učitelé

Lektorský tým TOSCOOL tvoří plně aprobovaní zahraniční pedagogové – rodilí mluvčí/učitelé a specialisté na přípravu na standardizované mezinárodní jazykové zkoušky.

TOSCOOL tým

Jana Blažíčková

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti má na starosti strategický rozvoj,
PR a doplňkové vzdělávací aktivity.

jana blazickova fb pic

Ivana Kodl

Spoluzakladatelka a jednatelka společnosti; věnuje se komunikaci s rodiči,
smluvním vztahům a ekonomické oblasti TOSCOOL.

.

Iva Kodl pic

Gabriela Brummelová

Stála u zrodu dvojjazyčného vzdělávání, je hlavním metodikem anglického jazykového
programu TOSCOOL, věnuje se náboru a tréninku nových anglických učitelů.

Gabriela Brummelová

Dovolte nám představit vybrané učitele našeho programu

TOSCOOL: dobrý nápad se skvělými výsledky

Program vznikl na základě poptávky po moderní, a přitom pro děti nejpřirozenější výuce anglického jazyka. Jazykový program TOSCOOL nabízí rodičům výuku anglického jazyka od základní školy. Cílem programu je dobrá znalost anglického jazyka, ověřená v každém ročníku standardizovanou jazykovou zkouškou dle MŠMT, která je považována za prokázání úrovně znalosti cizího jazyka v příslušném ročníku. Požadované znalosti si děti osvojují a ukotvují díky sérii speciálně vytvořených předmětů, které jsou rozděleny do dvou skupin na jazykové předměty a na nejazykové oborové předměty, jejichž vzdělávací obsah umožňuje přirozenou výuku jazyka, blížící se typu a plánu výuky mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě.

Děti jsou do programu přijímány bez nutnosti předchozí znalosti anglického jazyka. Unikátní výuková metoda, plán výuky s vysokou hodinovou dotací a série speciálně vytvořených jazykových a nejazykových oborových anglických předmětů společně s výukou v anglickém jazyce vyučovaných předmětů, kterých se děti účastní během výuky na základní škole (matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova) umožňují kvalitní intenzivní přípravu na úspěšné zvládnutí jazykových znalostí a dovedností od úrovně A1 (výstup 1. ročníku), A2 (výstup 2. a 3. ročníku), do B1 (výstup 4. a 5. ročníku) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky sekundárního vzdělávání.

Doporučujeme, aby rodiče zvážili, zda je program pro jejich děti vhodný a konzultovali svá rozhodnutí s odborným diagnostickým pracovištěm. Skutečná bilingvní výuka doplněná programem TOSCOOL je pro děti, ale i jejich rodiče obecně náročnější.

Úspěšné absolvování prvního stupně v projektu TOSCOOL ověřené certifikovanými zkouškami anglického jazyka otevírá šikovným dětem možnost dalšího studia nejen v českém, ale i v anglickém prostředí. Cena vzdělávacího programu je 71.500 Kč za školní rok a v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, didaktické pomůcky, knihy, pracovní listy a sešity, testy a další.

Podnikáte ve školství? Zaujal vás program TOSCOOL? Vidíte příležitost jej aplikovat? Kontaktujte nás!

0
Počet žáků, kteří se účastnili a účastní programu TOSCOOL a zkoušek
0
+
Počet žáků, kteří úspěšně postoupili na osmiletá gymnasia
0
Kolik jsme uspořádali akcí a aktivit pro děti a rodiče (viz také kapitola kroužky a tábory)
0
+
Kolik učitelů, asistentů a pedagogů se věnuje vašim dětem v programu TOSCOOL

Mezinárodní jazykové zkoušky

Obsah

Obsah vzdělávacího programu TOSCOOL má komplexní charakter a je rozdělen dle požadavků standardizovaných mezinárodních zkoušek do čtyř částí: komunikační, slohové, jazykové, literární a oborové výchovy. Ve výuce se pak vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná v sérii jazykových a nejazykových oborových předmětů. Výuka se zaměřuje na všechny jazykové roviny – morfologické, syntaktické, lexikální a funkční.

Trénink

Děti se učí vnímat a postupně si osvojovat anglický jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. Žáci si získávají sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama. Učí se individuálně prožívat vlastní čtenářské zážitky. Aktivně trénují jazykové dovednosti, správnou výslovnost, porozumění mluvenému a psanému textu a rozvíjí si čtenářské dovednosti.

Vedení

Děti jsou odborně vedeny na úrovni anglické morfologie a syntaxe, kdy obě roviny jsou pečlivě rozpracované v učebnicích English World pro první až pátý ročník nakladatelství Macmillan. Jednotlivé lekce obsahují cvičení ve formátu příslušné standardizované mezinárodní zkoušky, mají stejnou obtížnost, formát i grafickou úpravu. Děti také pracují se vzorovými testy. Součástí učebnice jsou i vizuální podněty (obrázky), které jsou využívány při ústní části zkoušky.

Ověření

Jazykové znalosti a dovednosti jsou v každém ročníku ověřovány standardizovanou mezinárodní MOCK jazykovou zkouškou – LanguageCert, TOEFL nebo Cambridge English. Získání neoficiálního osvědčení o dosažené jazykové úrovni v patřičném ročníku poskytuje rodičům informace o tom, jakých výsledků žák na konci každého ročníku primárního vzdělávání dosáhl.

Rozsah výuky pro jednotlivé ročníky

tabulka program TOSCOOL

Obsah jazykového vzdělávacího programu TOSCOOL

Jazykové předměty:

SHOW AND TELL

Komunikační výchova

AJ – SHOW AND TELL – výuka počátečního kultivovaného mluvení, aktivního se zapojení do jednoduchých rozhovorů, psaní a čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti, která učiteli nabízí komplexní systém monitorování, hodnocení a strategie nutné k porozumění jednoduchého textu a rozhovoru. Seznámení se a nácvik slovní zásoby konkrétního tematického okruhu. Tematické okruhy a vizuální podněty odpovídají požadavkům ústní a poslechové zkoušky. Předmět se během školního roku, v době kdy žáci začínají s prvním čtením, mění na Reading and Talking. Žáci si osvojují spisovnou mluvenou podobu anglického jazyka. Učí se rozhodovat se na základě slyšeného nebo psaného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím.

 

READING & TALKING

Literární a slohová výchova

AJ – READING AND TALKING – rozvoj správného vnímání a chápání různých jazykových sdělení, raného čtení s porozuměním a čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářské dílny, kde žáci pravidelně čtou souvislé beletristické a naučné texty. Čtenářská dílna učiteli nabízí činnosti s tvořivými výstupy, komplexní systém monitorování, hodnocení a strategií nutných k porozumění textu a jeho následné interpretaci. Žáci pracují s knihami např. Oxford Reading Tree, které představují série knížek, rozdělených do čtenářských úrovní (the Reading spectrum), na níž jsou studenti schopni číst knihu samostatně. Starší žáci pak používají tzv. Full story books, ze kterých si již sami vybírají vhodné a přitažlivé příběhy. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Děti se učí přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.  porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Tyto strategie pak děti uplatňují při vypracovávání pokynů písemné části zkoušky.

ENGLISH CLUB AND PROJECTS

Jazyková, slohová, literární a komunikační výchova

AJ – ENGLISH CLUB AND PROJECTS – podpora všech jazykových dovedností, předem promyšlený systém činností, které využívají metody názorně demonstrační (přímý styk s pozorovanou skutečností, obohacování představy, konkretizace abstraktního systému pojmů). Žák prozkoumává a poznává děje ve fiktivních situacích prostřednictvím hry a zpracovaných projektů. V hodinách je také vyhrazen prostor pro zpracování celoročního jazykového projektu a série na sebe navazujících hodin EOS (English Ongoing Series), kde žáci nabývají vědomostí o kultuře, zvycích, tradicích, historických událostí a reáliích anglicky mluvících zemí.

 

WRITER'S WORKSHOP

Slohová výchova

AJ – WRITER´ S WORKSHOP – rozvoj základních návyků spojených s psaním, tvůrčího psaní a ukotvení gramatických znalostí v různých stylech psaného projevu (věcná i formálně správná jednoduchá sdělení). Náplň předmětu úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty a s každodenním životem. Žáci se učí formulovat srozumitelné a vhodně dlouhé věty, vyjadřovat vlastní myšlenky a popisovat události v logickém sledu. Dbáme na vlastní kontrolu písemného projevu. Tvůrčí psaní rozvíjí myšlení, aktivní slovní zásobu a cit pro jazyk. Žáci se učí rozlišovat podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenávají. Schopnosti číst, psát a porozumět textům různého typu a stylu jsou základním předpokladem ke zpracování písemné části zkoušky.

 

ACTIVE ENGLISH

Jazyková a komunikační výchova

AJ – ACTIVE ENGLISH – podpora jazykových a komunikačních dovedností. Dbáme na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání, ukotvování slovní zásoby tematických okruhů. Schopnost jasně a srozumitelně se vyjádřit je naprosto klíčové, zároveň si žáci rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Žák má příležitost být aktivní a něco sám vytvořit. Série mini rolí (konkrétní příběh/situace z učebnice English World) pomáhá dětem interaktivní formou upevňovat slovní zásobu a nacvičovat porozumění mluvenému projevu či zvukové nahrávce. Učitelé používají osvědčené postupy a metodiku mezinárodních testů při rozvoji, trénování a zdokonalování schopnosti žáků recipovat (poslouchat a porozumět) mluvené texty.

 

Nejazykové oborové předměty:

SCIENCE

Oborová čtenářská gramotnost

AJ – SCIENCE – intenzifikace rozvoje slovní zásoby nutné k porozumění, zpracování a vytváření odborných textů. Jednoduché, přiměřeně náročné a uvážlivě zaměřené činnosti na čtení a psaní odborných textů. Děti si trénují především “skimming” (rychlé čtení, při němž hledáme hlavní myšlenky textu a zaměřujeme se přitom často především na jeho úvodní a závěrečnou část) a “scanning” (rychlé čtení, při němž v textu hledáme konkrétní údaje a podrobnosti, klíčová slova nebo fráze). Slovní zásoba a gramatika se vyučují v kontextu tak, aby děti měly spoustu příležitostí použít to, co se právě naučily za účelem komunikace. Učitelé zařazují do výuky zábavné, zajímavé a různorodé činnosti a komunikační aktivity, aby se žáci mohli učit všemi smysly a nenudili se. Během hodin Science je žákům umožněno objevovat a zkoumat.

 

MATLOG

Oborová čtenářská gramotnost

AJ – MATLOG – tento nejazykový předmět je využíván k rozvoji slovní zásoby, na kterou v běžných jazykových hodinách nezbývá čas. Jedná se zejména o slovní druhy – předložky, příslovce, vybraná slovesa, přídavná jména a podstatná jména.

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Zpracování různých témat zábavnou formou

ČJ – OSOBNOSTNÍ ROZVOJ – v hodinách zábavnou formou detailně zpracováváme různá témata, jako například třídní pravidla – spolupráci, soudržnost třídy, sebeovládání, zvládání hněvu, emoce, sebekontrolu, základy řešení problémů, spravedlnost, kamarádství, očekávání a mnohá další.

 

VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED

Prohlubování znalostí a budování povědomí o aktuálním dění

ČJ – VZDĚLANOSTNÍ PŘEHLED – prohlubuje přírodovědné, zeměpisné a především historické znalosti a rozšiřuje povědomí o aktuálním dění také s ohledem na požadavky přijímacích řízení na gymnázia.

 

Jak to vidí studenti a rodiče studentů, účastnících se programu TOSCOOL?

Programem TOSCOOL prošly stovky dětí a desítky učitelů. Jak studenti, jejich rodiče i učitelé hodnotí náš program a jaké jsou jejich závěry či hodnocení?

 

Max / student

V Toscoolu bylo fajn, že angličtina byla přirozená součást školy, anglicky jsem se naučil mluvit, psát i číst bez velkého úsilí, určitě i tím, jak se anglicky učilo napříč všemi předměty.

Markéta / asistentka

Jako asistent pedagoga v bilingvní třídě mám možnost vidět každodenní pokrok, kterého naši žáci v anglickém jazyce dosahují. Všem dětem se snažím pomáhat individuálně tak, aby se zlepšovaly dle svých jazykových úrovní, což je možné hlavně díky sehrané spolupráci asistenta a rodilého mluvčího.

Veronika / rodič

Oceňuji výhodu českého prostředí základních škol se všemi jeho náležitostmi, úroveň angličtiny dětí ve třídě je srovnatelná s výukou mezinárodních škol.

Tobiáš / student

Toscool mi dal skvělé základy angličtiny, všeobecný přehled a známost záludností matematiky a češtiny. Jsem velice rád, že jsem mohl studovat v programu a myslím, že to je správná volba pro každé zvídavé dítě.

Aktuality TOSCOOL

Projděte galerii, klikněte a podívejte se, jaké přednášky pro rodiče nebo víkendové výlety pro děti v nejbližší době připravujeme…

Naše kroužky a tábory jsou vedeny imperativem zaujmout a pobavit.

Doslova a vizuálně to vypadá takhle...

Muzea, botanické zahrady, ambasády, galerie, divoká i méně divoká příroda, skanzeny, kulturní památky, hrady a zámky, významné dny a památná místa… To vše jsou směry, kam se s dětmi v rámci programu TOSCOOL vydáváme. Z fotografií je patrné, že to děti i nás samotné dost baví….

Toscool Camp v šumavských Prášilech

Představte si krásné letní počasí, dokonalou přírodu v národním parku, milé učitele a asistenty, spokojené děti na táboře, smích, dobrodružství, poznávání. Takhle nějak jsme si to představovali i my. Tradici letních táborů na Šumavě v okolí Prášil a Srní jsme založili v roce 2015 a od té doby naši myšlenku společného vzdělávacího pobytu zdokonalujeme. Podívejte se…

Zaujal vás náš program? Kontaktujte nás...

Komunikace s rodiči je integrální součástí našeho programu. Pokud máte zájem o jakékoliv další informace o programu a jeho implementaci a “tvrdých” výsledcích, zavolejte nám nebo nám napište. Naše telefony, e-mailové adresy nebo odkaz na náš facebook najdete jen o malinko níže.

Komunikujeme rychle a rádi si v případě vašeho zájmu s vámi domluvíme schůzku.

Odeslat do TOSCOOL

Kde nás najdete

TOSCOOL, Na okraji 439/44b, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Zavolejte nám

+420 222 263 893
+420 725 947 107

Napište nám

info@toscool.cz, provaznikova@toscool.cz

null

TOSCOOL Programme - English summary

About Us

We offer a comprehensive education beginning from a child’s earliest primary school years completed with an international Primary test in each grade certificated by the Czech Ministry of education youth and sports. The Primary tests are the first step on a student’s path to reaching their full potential at any of the local international or international primary school. The tests measure students’ English communication skills and progress in English classes and provide meaningful feedback about their abilities both to pupils and their parents.

We follow the National Curriculum of the Czech Republic your child is not required to have prior knowledge of English (age years 6) but is required to have prior knowledge of Czech. Our teachers are experienced and trained to help children of all language levels to access the curriculum and be confident and successful learners. We currently have primary certified and experienced teachers from around the world: Britain, Canada, and the United States. The qualifications for our teachers are at least as strict and stringent as those of private and/or international schools. In addition, we cooperate with external experts to offer professional development for our staff and other specialized classes for our students. Teachers also have a hands-on role in developing the curriculum of the TOSCOOL program, and as such as personally invested in it and especially qualified to deliver it to their students.

TOSCOOL has developed a unique curriculum and teaching methodology perfectly suited to the language educational program in a Czech public-school setting with the aim to pass the international primary test after completing each grade (1-5).

Apart from the provision of a high-quality ESL education during normal school hours, we organize extra English lessons, trips, camps and other activities for children outside of school hours as well as seminars for parents.

We also heavily invest in our human capital by providing further education for our teachers.

The TOSCOOL program began in response to a growing demand for modern ESL education with qualified native speaking teachers in public elementary schools in the Czech Republic.

TOSCOOL offers an enriching and supportive ESL educational environment for children whose parents are concerned with the quality of foreign language instruction from the lower primary school level.

We pride ourselves on meeting the needs of all learners, and with our integrative approach, even students entering the program with no previous experience with English quickly excel.

Children will receive instruction in English in all subject area classes to the extent required by the ESL curriculum.

Program

The TOSCOOL program provides for the development of a solid English language foundation which leads to true fluency. Receiving instruction and demonstrating understanding across subject areas in both Czech and English enables our students to thrive in both languages.

Our students do not simply learn English, they learn in English from experienced educators, which yields remarkable results.

TOSCOOL also uses a project-based learning approach to give students an opportunity to practice their interpersonal skills and foster group cooperation while applying their understanding of a topic.

TOSCOOL students explore the boundaries of their own responsibility and discover how to actively manage their behavior. They will not only learn and apply academic knowledge but will also improve interpersonal communication skills and learning strategies which will help them thrive both within and outside of the classroom.

The TOSCOOL program approaches children’s development in a holistic manner. Social development is emphasized during afternoon additional classes in which social and moral growth are addressed as a significant area of education. Children cultivate not only their creativity, literacy and rhetorical skills but also ethics and etiquette. Consequently, as the students’ own personality traits gradually emerge, they gain an acceptance of others and learn empathy.

Since children spend more time in school daily than their peers in the public school who are not enrolled in the TOSCOOL program, they are engaged in relaxation exercises and healthy physical activities during the day. In addition, children are offered various activities to unwind and restore their focus and energy for the longer day.

Curricular Materials and Cost

Our core English curriculum is the English World textbook series for grades one through five. This program thoroughly explains English language grammar, morphology and syntax in a way that is designed for non-native speakers. We also use supplementary materials for English instruction in other non-language subject areas, such as science and math.

We also offer an extremely extensive library of levelled reading books from both Oxford and Usborne publishing houses. These book series include many classics of English literature, as well as non-fiction collections about significant historical events from English-speaking countries. Exposure to this kind of literature deepens our students’ cultural and historical knowledge. Original TOSCOOL curricular materials developed by our staff are also used, in concert with other external resources.

During lessons modern methods and resources are used. Amongst other technological resources such as interactive boards, TOSCOOL classes use iPads, making regular use of academic applications such as Seesaw. Children are taught to create and experiment with mental maps which help them to learn more efficiently and to cultivate logical thinking. Working with iPads during class has also been proven as a useful way to improve fine motor skills, and are a valuable classroom tool for completing projects and conducting research.

The price of the educational program is set to 71,500 CZK per school year. This price includes all textbooks, educational tools, exercise books, notebooks, tests, quizzes and other equipment necessary.

ESL learning is generally more demanding but is also extremely rewarding not only for children but also for their parents. Therefore, we strongly recommend that parents thoroughly consider applying for the program on behalf of their children. The TOSCOOL program affords students a truly unique education. We enable our students to enjoy all the benefits of the quality of English language instruction, all for a very accessible cost.

Successful completion of the TOSCOOL primary school program opens door for further studies not only in the Czech Republic but also in any fully English learning environment.